Planter, plantning og pleje

Grenknusning inden plantning

​Grenknusning af opvæltede stød og hugstaffald er en effektiv metode til at gøre et frilagt skovareal klar til gentilplantning.

Med en effektiv grenknusning bliver et kvasdækket areal med spredt opvækst og opvæltede stød, forandret til et fladt, regulært og fremkommeligt areal.

Grenknusning (fladeknusning) inden plantning er dog ikke noget man gør for planternes skyld, men mest af hensyn til den fremtidig færdsel og drift på arealet.

Hvis man ønsker en omfattende og billigere gentilplantning, kan man flere steder undlade knusning og lave en jordbearbejdning og plantning direkte efter renskovning.

Resultatet bliver bedst på arealer hvor de største topender flisryddes.​​

​Spor og stier i skoven

En tæt bevoksning kan være ufremkommelig og uoverskuelig.
​Her kan man indlægge stier og spor med en grenknuser.​

​​Det kan være spor i lige akser med fælles knudepunkt, eller snoede pürchstier.​Nye stier i skoven giver dig bedre adgang og fremmer ofte bundvegetationen til glæde for vildtet​.

​​Rodfræsning er en særdeles effektiv metode ved omlægning fra skov til vildtagre eller dyrkningsjord.​

​Ring gerne hvis du ønsker rådgivning omkring anlæg af lysninger og vildtagre, som tilpasses terrænforholdene i din skov.

Den rigtige træart til arealet

​​Allerførst er det vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvad arealet skal bruges til? ​

Er det natur- og vildtpleje der er i fokus?,  eller skal det være en produktionsskov?

Er det juletræer og pyntegrønt?,  eller skal flere af tingene indgå i den nye skov?

Du er velkommen til at trække på vores mangeårige erfaring og få inspiration og idéer i planlægningsfasen. ​

Når de overordnede ønsker til skovens opbygning og formål ligger nogenlunde fast, hjælper vi gerne med planteforslag.

Skal det være løv- eller nåletræer og hvilke arter og kombinationer passer bedst til arealet.

Inspiration og forslag til en planteplan

​Når vi laver forslag til en planteplan, er valget af plantearterne afhængig af flere forhold som blandt andet skovens jordbundstype og beliggenhed.

Nogle planter kræver god jord og beskyttede forhold og andre planter trives fint på let jord og i vindudsatte områder.​

I skovbryn og langs skovens stier og spor kan det være en god idé at indplante blomstrende eller mellemstore buske. Det kan blive til stor glæde for både skovejer og vildtet.

Planternes kvalitet og herkomst

​Vi har mange års erfaring med plantning og håndtering af planter og tilbyder kvalitetsplanter i bedste sorteringer og herkomster.​

I skovbruget plantes der både barrodsplanter og dækrodsplanter.​ Der er både fordele og ulemper ved begge typer, men de fleste steder bruges barrodsplanter.

Når du selv skal vurdere en plantes kvalitet og står med en plante i hånden, kan du umiddelbart se om forholdet mellem rod og top er i orden og du kan vurdere plantens rodhalsdiameter og røddernes form og forgrening. ​

Man kan være tilbøjelig til at fokusere på plantens højde og størrelse, men i virkeligheden er rodens størrelse og form det vigtigste.​

En kraftig og veludviklet rod vil hurtigt få en plante i god vækst, hvorimod en stor plante med en lidt svag rod kan få en svær start.

En særdeles vigtig ting ved vurdering af en plantes kvalitet er herkomsten – eller proveniensen.

En plantes genetiske egenskaber kan være helt afgørende for dens vækst og udvikling i netop din skov.​

Vi hjælper dig gerne med at finde de bedste planter til projektet på din ejendom.

​Opbevaring og håndtering af planter

​Når man håndterer planter er det vigtigt, at de har de bedste betingelser og ikke tørrer ud eller skades undervejs.​

​​

​Man skal derfor være opmærksom på at plante hurtigst muligt, efter at planterne er taget op i planteskolen.​

Det er en god idé at bestille planterne i god tid og være klar til at plante når de ankommer.

Når du bestiller planter hos Haderup Skovservice A/S vil de blive leveret i vådstærke papirsække eller på en PVC-foret palle, hvor der er skrevet navn, planteart og -antal udenpå.

En praktisk og rigtig god måde at håndtere planterne på.

Plantestørrelser ​og beskrivelse

​​Hvad koster en god skovplante og hvilken størrelse skal man vælge?

Planter sorteres og sælges oftest efter alder, størrelse og herkomst efter regler i: Plantestandard udarbejdet af Dansk Planteskoleejerforening. ​

Det betyder, at man som kunde har et godt grundlag for at sammenligne forskellige plantepartier.

​​Når du skal læse og forstå betegnelsen på de enkelte plantepartier, er der en række​ forkortelser, som angiver alder, formeringsmetode og antal omplantninger.

​​Aldersbetegnelsen består af to eller flere led adskilt af skråstreger. ​

Første led angiver formeringsmetode og alder før første omplantning.

Summen af tallene angiver således plantens alder.

​​​​Tal mellem skråstreger angiver antal år mellem omplantninger.​

Generelt får planten en bedre rodudvikling ved at blive omplantet under produktion på planteskolen.

Når planten bliver rodskåret vil der ske en rodforgrening og plantens samlede rodmasse bliver større

Råd & information

​Ønsker du at blive ringet op og få mere information om plantevalg og plantning kan du klikke her.​

Vi har mere end 30 års erfaring med planter, planteteknik og proveniensvalg.​

Vurdering af areal og metode

Ukrudtsbekæmpelse og jordbearbejdning inden plantning er vigtig for at give planterne den bedste start og de bedste ​vækstbetingelser

Arbejdet er med til at:

​​

  • Gøre plantningsarbejdet lettere og bedre ​
  • Forbedre jordstrukturen og bryde hårde lag i jorden
  • Give planternes rødder bedre vilkår for at få fat
  • Mindske ukrudtets konkurrence om vand og næringsstoffer
  • Mindste risikoen for nattefrost i vækstperioden​


​Jordbunden i skoven

​​På mange skovarealer i det midt- og vestjyske område, vil der ofte findes en mere eller mindre udtalt aldannelse i 30-50 cm dybde.​

​Al kan både være et helt tyndt udfældningslag eller et flere cm. tykt og synligt lag.​
​Uanset tykkelsen kan al-laget hæmme både vands og rødders dybere nedtrængen i jorden.​

Der kan ligefrem opstå forsumpning eller periodevis vandfyldning af de øvre jordlag. Det betyder, at planternes rødder mangler ilt, drukner og planterne går ud. ​

Det er derfor vigtigt at alen brydes ved grubning eller gennemboring.

​Forberedelse af arealet inden plantning

Ved gentilplantning i gammel skovbund, er det vigtigt at sikre sig at det øverste lag af grannåle og humus (morlaget) fjernes inden der plantes.

Det er vigtigt at plantehullet ikke fyldes med humus, da planternes rødder skal have fuldstændig kontakt med mineraljorden.​

Man kan sige, at der skal være ’perfekt stelforbindelse’ mellem mineraljord og planterødderne.

Vi vil anbefale, at det gøres ved en stribevis afskrælning, som rillepløjning eller ved en pletvis behandling, med Kulla-harve eller bedst ved hulboring.

​​

Når der plantes på mindre arealer eller under overstandere af gamle træer, er hulboring en rigtig god løsning. Hulboring er en punktvis bearbejdning af plantestedet. Rodstandsende lag i jorden bliver brudt og det øverste lag af græs og humus bliver samtidigt ryddet.

​I stedet for hulboring kunne man også kalde det en punktvis dybdepløjning.​ Planterne får de bedste startbetingelser og man undgår de dybe planteriller.​

Esper Thygesen

Konsulent skov & naturprojekter

phone_top 73 70 99 98

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. ​​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Firmaoplysninger

​​Haderup Skovservice A/S

​​CVR: 39997886

facebook youtube

​Kontaktoplysninger

​Telefon: 73 70 99 98

E-mail: inf​o@haderup-skovservice.dk